ת.מצטיינים מד. הרוח ואמנProg. for Outstanding Humanities & Arts