0614403401 - טקסטיים מאגיים יהודיים במקורות אפיגרפיים ומגניזת קהיר