1211111201 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית - החוג לחשבונאות