0614301301 - התגבשות התקן בעברית הישראלית: הלכה ומעשה