0612602901 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות, נשים חכמות ומלכות