0368352501 - סדנה במידול אינטגרטיבי של קומפלקסים של חלבונים